મેગા બ્રાહ્મણ બીઝનેસ સમિટ માં

બીઝનેસ સ્ટોલ રજીસ્ટર માટે ફોર્મ

બેરોજગાર બ્રાહ્મણ યુવાનો ની નોંધણી

  

બ્રાહ્મણ બેરોજગાર યુવક યુવતીઓએ
સમિટમાં હાજર રહેવા
અહીં રજીસ્ટેશન કરવું

ભૂદેવ ઉદ્યોગકારો/વ્યાવસાયિકો ની નોંધણી

  

આપના વ્યવસાય ઉદ્યોગ વગેરેની નોંધણી કરાવવી.
વિશ્વના તમામ બ્રાહ્મણ વ્યાવસાયિકો ઉદ્યોગકારો આ સમિટ માં નોંધણી કરાવિ શકશે.
રજીસ્ટ્રેશન નંબર એપ્રિલ માસ ના પ્રથમ સપ્તાહ માં મળશે

website_04
website_02
website_05

આવો આપણા સમાજને આપણે જાતે જ સ્વાવલંબી બનાવીએ

મેગા બ્રાહ્મણ બીઝનેસ સમિટ

28 - 29 એપ્રિલ 2018 | અમદાવાદ , ગુજરાત