બ્રાહ્મણ તો સમગ્ર ભારત રાષ્ટ્ર નુ ગૌરવ છે ભૂદેવ પ્રુથ્વી ના સાક્ષાત દેવ અને ભરતીય સંસ્ક્રુતિ નુ વહન કરનાર છે બ્રહ્મ સાધે સો બ્રાહ્મ્ણા…
*બાહ્મણ સમાજ ના
ગૌરવ ને વંદન*.