બહુ જ સરસ કામ ભાઈ શ્રી યજ્ઞેશ ભાઈ…
તમારા જેવા ભુદેવ(પરશુરામ પુત્ર) ની ખરેખર જરુર છે આ સમાજ ને અને આપ જે સમાજ માટે કરી રહ્યા છો એ માટે હું જીગર ઉપાધ્યાય દિલ થી આપનો આભારી છું…🚩હર મહાદેવ…
જય પરશુરામ…🚩