અમદાવાદ – જીવરાજપાર્ક – મલાવતળાવ ત્રણ રસ્તા હવે
“શ્રી પરશુરામ ચોક” તરીકે ઓળખાશે

જય મહાદેવ.